Bổ trợ tư pháp Bổ trợ tư pháp

Hướng dẫn thực hiện khoản 2 Điều 47 Luật Công chứng năm 2014.

Trong thời gian qua, một số phản ánh vướng mắc và đề nghị hướng dẫn của một số địa phương liên quan đến việc thực hiện khoản 2 Điều 47 Luật Công chứng quy định: "Trường hợp người yêu cầu công chứng không đọc được, không nghe được, không ký, điểm chỉ được hoặc trong những trường hợp khác do pháp luật quy định thì việc công chứng phải có người làm chứng".

Để hướng dẫn nội dung này, ngày 03 tháng 10 năm 2017, Bộ Tư pháp có Công văn số 935/BTTP-CC về việc thực hiện khoản 2 Điều 47 của Luật Công chứng, Sở Tư pháp triển khai nội dung Công văn số 935/BTTP-CC của Bộ Tư pháp như sau:

Quy định tại khoản 2 Điều 47 Luật Công chứng nêu trên được hiểu là: Chỉ cần một trong các điều kiện hoặc không đọc được hoặc không nghe được hoặc không ký và không điểm chỉ được hoặc trong những trường hợp khác do pháp luật quy định thì việc công chứng phải có người làm chứng.

Sở Tư pháp đề nghị Hội Công chứng viên tỉnh, các Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung hướng dẫn tại Công văn này và Công văn số 935/BTTP-CC ngày 03/10/2017 của Bộ Tư pháp./.

 

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 45/2018/QĐ-TTg (09/11/2018)
  Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan...
 • 137/2018/NĐ-CP (08/10/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14...
 • Thông tư 13/2018/TT-BTP (26/09/2018)
  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban...
 • 23/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các...
 • 21/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 250339

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi

 

Lấy ý kiến công dân