Bổ trợ tư pháp Bổ trợ tư pháp

Thực hiện một số nội dung của Luật Đấu giá tài sản

Luật Đấu giá tài sản đã được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017; ngày 16/5/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản (Nghị định số 62/2017/NĐ-CP), thực hiện các quy định của Luật Đấu giá tài sản ngày 21/6/2017 Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kèm theo Quyết định số 1643/QĐ-UBND.

 Về Hội nghị triển khai Luật Đấu giá tài sản đến các cán bộ, công chức, viên chức của các Sở, ngành, địa phương; tổ chức bán đấu giá tài sản và các cá nhân, tổ chức có liên quan, hiện nay Sở Tư pháp dự kiến tổ chức trong quý III/2017.

Để đảm bảo thực hiện thống nhất các nội dung của Luật Đấu giá tài sản từ ngày 01/7/2017, cần có sự phối hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan và việc triển khai thực hiện nghiêm túc của các tổ chức bán đấu giá tài sản, trong khi chưa tổ chức Hội nghị, Sở Tư pháp triển khai một số nội dung của Luật Đấu giá tài sản như sau:

1. Việc đăng ký hoạt động cho các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản:

a) Theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP thì việc đăng ký hành nghề bán đấu giá tài sản được thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, theo danh sách gồm có 11 doanh nghiệp gửi thông báo cho Sở Tư pháp, các doanh nghiệp này đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh trong đó có bán đấu giá tài sản.

Theo Điều 25 Luật Đấu giá tài sản, kể từ ngày 01/7/2017 việc đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản do Sở Tư pháp thực hiện. Vì vậy, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp danh sách các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản đã đăng ký hoạt động trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực và còn hoạt động đến thời điểm hiện nay, gửi Sở Tư pháp để theo dõi và thực hiện việc đăng ký hoạt động.

b) Đối với các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành:

- Trường hợp doanh nghiệp chỉ đăng ký kinh doanh một ngành nghề là đấu giá, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành, mà tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản thì phải đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật Đấu giá tài sản và thực hiện việc đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp theo quy định tại Điều 25 của Luật Đấu giá tài sản. Trường hợp không đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 23 và không đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 25 của Luật Đấu giá tài sản thì doanh nghiệp đó phải chấm dứt hoạt động đấu giá tài sản.

- Trường hợp doanh nghiệp đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh, có nhu cầu tách lĩnh vực đấu giá để thực hiện việc thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản mới, thì yêu cầu doanh nghiệp thực hiện thủ tục chấm dứt đăng ký lĩnh vực đấu giá tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau đó đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Đấu giá tài sản tại Sở Tư pháp.

- Trường hợp doanh nghiệp đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh, có nhu cầu đăng ký hoạt động với một lĩnh vực duy nhất là đấu giá, thì yêu cầu doanh nghiệp thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, trước khi tiến hành đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Đấu giá tài sản tại Sở Tư pháp.

2. Việc xử lý đối với các hợp đồng đấu giá tài sản đã ký trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực:

- Trường hợp đấu giá tài sản mà hợp đồng bán đấu giá tài sản đã được ký kết trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành và đã thực hiện việc niêm yết, thông báo công khai nhưng chưa tổ chức cuộc đấu giá thì việc tổ chức cuộc đấu giá được thực hiện theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản (khoản 3 Điều 17 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP).

- Trường hợp đấu giá tài sản mà hợp đồng bán đấu giá tài sản đã được ký kết trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực nhưng chưa thực hiện việc niêm yết, thông báo công khai thì trình tự, thủ tục niêm yết, thông báo công khai và việc tổ chức đấu giá tài sản được áp dụng theo quy định của Luật Đấu giá tài sản (khoản 3 Điều 80 Luật Đấu giá tài sản).

3. Việc cấp thẻ đấu giá viên:

Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành, tổ chức đấu giá tài sản đề nghị Sở Tư pháp nơi có trụ sở cấp Thẻ đấu giá viên theo quy định của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP. Thẻ đấu giá viên do tổ chức đấu giá tài sản cấp hết hiệu lực kể từ ngày đấu giá viên được Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên theo quy định của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP.

4. Việc đổi tên Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản:

Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản được thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2017 phải đổi tên thành Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Trong thời gian chưa đổi tên thì Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thực hiện hoạt động đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Trên đây là một số nội dung của Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp đề nghị Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, phối hợp; đề nghị các tổ chức bán đấu giá trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 27/2007/CT-UBND (17/08/2017)
  Tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, bảo đảm an toàn...
 • 26/2007/CT- UBND (10/08/2017)
  Tăng cường chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ hoạt động trên...
 • 25/2007/NQ-HĐND (02/08/2017)
  Ban hành đề án xã hội hóa hoạt động thể thao giai đoạn 2007 - 2010...
 • 23/2007/NQ-HĐND (02/08/2017)
  Ban hành đề án xã hội hóa hoạt động y tế giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Bà...
 • 422/2004/QĐ-UBND (17/02/2004)
  Phê duyệt tờ trình số 253/CT-TH&DT ngày 29/01/2004 của Cục thuế về...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 211231

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi