Đơn vị trực thuộc Đơn vị trực thuộc

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

I- Các thông tin đơn vị

- Tên đơn vị: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Địa chỉ : 299/21 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Điện thoại: 0254.3810095

- Trợ giúp viên pháp lý

1. Ông Lê Thị Thúy - Giám đốc

2. Bà Hoàng Thị Thủy - Phó giám đốc

II- Sự ra đời và phát triển:

Trung tâm trợ giúp pháp lý của nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập theo Quyết định số 256/1998/QĐ.UB ngày 05/6/1998 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đến năm 2007, Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 và được kiện toàn tổ chức bộ máy theo Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

III. Chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí, hoạt động trực thuộc Sở Tư pháp. Trung tâm chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tư pháp, UBND tỉnh, sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục trợ giúp pháp lý thuộc Bộ Tư pháp.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khỏan tại Kho bạc, Ngân hàng nhà nước theo quy định.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm được quy định tại Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

IV- Tổ chức Bộ máy và biên chế của Trung tâm

Trung tâm được điều hành bởi Giám đốc, giúp việc cho Giám đốc có Phó giám đốc và các trợ giúp viên pháp lý. Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm và các Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có các phòng, bộ phận tham mưu, giúp việc cho Giám đốc trung tâm gồm:

- Phòng Hành chính tổng hợp 
- Phòng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý 

Trung tâm có 03 chi nhánh tại huyện Xuyên Mộc, huyện Côn Đảo và huyện Châu Đức.

 

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 27/2007/CT-UBND (17/08/2017)
  Tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, bảo đảm an toàn...
 • 26/2007/CT- UBND (10/08/2017)
  Tăng cường chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ hoạt động trên...
 • 25/2007/NQ-HĐND (02/08/2017)
  Ban hành đề án xã hội hóa hoạt động thể thao giai đoạn 2007 - 2010...
 • 23/2007/NQ-HĐND (02/08/2017)
  Ban hành đề án xã hội hóa hoạt động y tế giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Bà...
 • 422/2004/QĐ-UBND (17/02/2004)
  Phê duyệt tờ trình số 253/CT-TH&DT ngày 29/01/2004 của Cục thuế về...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 1
Tất cả: 177476

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi