Đơn vị trực thuộc Đơn vị trực thuộc

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

I- Các thông tin đơn vị

- Tên đơn vị: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Địa chỉ : 299/21 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Điện thoại: 0254.3810095

- Trợ giúp viên pháp lý

1. Ông Lê Thị Thúy - Giám đốc

2. Bà Hoàng Thị Thủy - Phó giám đốc

II- Sự ra đời và phát triển:

Trung tâm trợ giúp pháp lý của nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập theo Quyết định số 256/1998/QĐ.UB ngày 05/6/1998 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đến năm 2007, Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 và được kiện toàn tổ chức bộ máy theo Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

III. Chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí, hoạt động trực thuộc Sở Tư pháp. Trung tâm chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tư pháp, UBND tỉnh, sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục trợ giúp pháp lý thuộc Bộ Tư pháp.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khỏan tại Kho bạc, Ngân hàng nhà nước theo quy định.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm được quy định tại Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

IV- Tổ chức Bộ máy và biên chế của Trung tâm

Trung tâm được điều hành bởi Giám đốc, giúp việc cho Giám đốc có Phó giám đốc và các trợ giúp viên pháp lý. Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm và các Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có các phòng, bộ phận tham mưu, giúp việc cho Giám đốc trung tâm gồm:

- Phòng Hành chính tổng hợp 
- Phòng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý 

Trung tâm có 03 chi nhánh tại huyện Xuyên Mộc, huyện Côn Đảo và huyện Châu Đức.

 

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 45/2018/QĐ-TTg (09/11/2018)
  Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan...
 • 137/2018/NĐ-CP (08/10/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14...
 • Thông tư 13/2018/TT-BTP (26/09/2018)
  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban...
 • 23/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các...
 • 21/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 2
Tất cả: 231904

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi

 

Lấy ý kiến công dân