Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập theo Quyết định số 09/QĐ-UB ngày 19/10/1991 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có trụ sở chính tại số 01 Phạm Văn Đồng - Phường Phước Trung - Thành phố Bà Rịa. Sở Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước.

Tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp được quy định tại Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hiện nay, Sở Tư pháp gồm có 07 Phòng chuyên môn và 05 đơn vị trực thuộc. Tổng số công chức, viên chức và người lao động của Sở là: 92 người, trong đó có 55 Đảng viên; 05 người có trình độ Thạc sỹ; 61 người có trình độ Đại học.

Địa chỉ liên hệ:  Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điện thoại:  0254.3727479

Fax:  0254.3856252

Email:  sotp@baria-vungtau.gov.vn

 

 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 45/2018/QĐ-TTg (09/11/2018)
  Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan...
 • 137/2018/NĐ-CP (08/10/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14...
 • Thông tư 13/2018/TT-BTP (26/09/2018)
  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban...
 • 23/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các...
 • 21/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 9
Tất cả: 250295

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi

 

Lấy ý kiến công dân