Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác tư pháp năm 2017, đồng thời trên cơ sở bám sát Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Bộ Tư pháp, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, ngày 29/01/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 219/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đó, Kế hoạch xác định các nội dung cụ thể, bao gồm các lĩnh vực công tác tư pháp như: công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, pháp chế và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; công tác hành chính tư pháp; công tác bổ trợ tư pháp; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác xây dựng ngành, đào tạo bồi dưỡng; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và thi đua khen thưởng; công tác chỉ đạo điều hành.

Kế hoạch giao Sở Tư pháp:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chương trình công tác thực hiện những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo Nghị quyết, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong chỉ đạo, điều hành công tác Tư pháp; kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để có giải pháp nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải tiến lề lối làm việc; khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu trong khi giải quyết yêu cầu của người dân.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc chuyên môn, nghiệp vụ.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức góp phần thiết thực, hiệu quả trong việc tăng cường chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, tập trung những lĩnh vực mới quản lý của Ngành, bảo đảm phát huy hiệu quả công tác tư pháp trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

- Phát động phong trào thi đua gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ của ngành. Phát huy hiệu quả chức năng quản lý kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và thi đua – khen thưởng, bảo đảm linh hoạt, kịp thời trong giải quyết các vấn đề phát sinh./.

1. Quyết định ban hành Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2018 (file word).

2. Quyết định ban hành Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2018 (file pdf).

                                                                                                                                                                         Hiền VP Sở

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 45/2018/QĐ-TTg (09/11/2018)
  Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan...
 • 137/2018/NĐ-CP (08/10/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14...
 • Thông tư 13/2018/TT-BTP (26/09/2018)
  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban...
 • 23/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các...
 • 21/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 231925

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi

 

Lấy ý kiến công dân