Đầu tư, đấu thầu mua sắm công Đầu tư, đấu thầu mua sắm công

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In tờ gấp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2017

Thực hiện Quyết định số 141/QĐ-STP ngày 24/11/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In tờ gấp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2017. Sở Tư pháp đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In tờ gấp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2017 với các nội dung như sau:

I. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Điện thoại/Fax: 0254.3727479

2. Tên gói thầu: In tờ gấp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2017.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 141/QĐ-STP ngày 24/11/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In tờ gấp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2017.

4. Chủ đầu tư: Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

5. Bên mời thầu: Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

6. Tổng mức đầu tư: 105.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm lẻ năm triệu đồng)

7. Nguồn vốn: Nguồn chi khác ngân sách tỉnh năm 2017.

II. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

In tờ gấp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2017.

 

105.000.000

Nguồn chi khác ngân sách tỉnh năm 2017.

Chào hàng cạnh tranh (rút gọn)

 

Một giai đoạn, Một túi hồ sơ

Quý IV/2017

Trọn gói

20 ngày

 

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 45/2018/QĐ-TTg (09/11/2018)
  Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan...
 • 137/2018/NĐ-CP (08/10/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14...
 • Thông tư 13/2018/TT-BTP (26/09/2018)
  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban...
 • 23/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các...
 • 21/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 250332

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi

 

Lấy ý kiến công dân