Đầu tư, đấu thầu mua sắm công Đầu tư, đấu thầu mua sắm công

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In ấn tờ gấp tuyên truyền theo “Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024”

Thực hiện Quyết định số 103/QĐ-STP ngày 29/9/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In ấn tờ gấp tuyên truyền theo "Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024". Sở Tư pháp đăng ký đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In ấn tờ gấp tuyên truyền theo "Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024"  với các nội dung như sau:

I. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Điện thoại/Fax: 02543856252

2. Tên gói thầu: In ấn tờ gấp tuyên truyền theo "Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024".

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 103/QĐ-STP ngày 29/9/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In ấn tờ gấp tuyên truyền theo "Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024".

4. Chủ đầu tư: Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

5. Tổng mức đầu tư: 162.000.000 đồng

(Bằng chữ:Một trăm sáu mươi hai triệu đồng )

6. Nguồn vốn: Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2017

II. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

In ấn tờ gấp tuyên truyền theo "Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024".

162.000.000

Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2017

Chào hàng cạnh tranh (rút gọn)

 

Một túi hồ sơ

Quý IV/2017

Trọn gói

30 ngày

 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 27/2007/CT-UBND (17/08/2017)
  Tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, bảo đảm an toàn...
 • 26/2007/CT- UBND (10/08/2017)
  Tăng cường chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ hoạt động trên...
 • 25/2007/NQ-HĐND (02/08/2017)
  Ban hành đề án xã hội hóa hoạt động thể thao giai đoạn 2007 - 2010...
 • 23/2007/NQ-HĐND (02/08/2017)
  Ban hành đề án xã hội hóa hoạt động y tế giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Bà...
 • 422/2004/QĐ-UBND (17/02/2004)
  Phê duyệt tờ trình số 253/CT-TH&DT ngày 29/01/2004 của Cục thuế về...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 2
Tất cả: 211258

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi