Hoạt động Ngành Tư pháp Hoạt động Ngành Tư pháp

Kế hoạch thực hiện công theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; ngày 17/02/2017 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 343/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017. Theo nội dung Kế hoạch đã đề ra, năm 2017 công tác theo dõi thi hành pháp luật cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

 

* Theo dõi thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm: Bảo vệ môi trường và tài nguyên nước

- Cấp tỉnh: UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước tại: Sở Tài nguyên và Môi trường - Chi cục Bảo vệ môi trường; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản; UBND huyện Long Điền và UBND thị trấn Long Hải; UBND huyện Đất Đỏ và UBND thị trấn Phước HảiUBND thành phố Bà Rịa và UBND phường Phước Trung; UBND thành phố Vũng Tàu và UBND phường 5; Huyện Châu Đức và UBND xã Đá BạcUBND huyện Tân Thành và UBND xã Phước Hòa;UBND huyện Côn Đảo.

Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, xây dựng kế hoạch, thông báo đến các đơn vị được kiểm tra trước khi Đoàn tiến hành kiểm tra tại các đơn vị.

Thời gian hoàn thành: Quý III/2017.

- Cấp huyện:

Đối với địa bàn các đơn vị cấp huyện không nằm trong kế hoạch theo dõi trọng tâm của Đoàn kiểm tra liên ngành do UBND tỉnh thành lập, thì UBND cấp huyện thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành của cấp huyện để theo dõi lĩnh vực trọng tâm năm 2017 được quy định trong kế hoạch này và báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Tư pháp trước ngày 30/10/2017.

* Lĩnh vực khác

Đối với các lĩnh vực không thuộc lĩnh vực trọng tâm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 nêu tại kế hoạch này, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tùy vào đặc điển, tình hình của từng đơn vị địa phương để thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, đảm bảo để công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh được thực hiện toàn diện trên mọi lĩnh vực.

* Nội dung theo dõi

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, công chức chuyên môn thuộc UBND cấp xã thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý trên cơ sở đánh giá các nội dung được quy định tại Điều 8 Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

* Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật: Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư số 14/2014/TT-BTP.

- Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật: UBND tỉnh thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật theo chuyên đề lĩnh vực trọng tâm tại các địa phương được xác định trong Kế hoạch này.

+ Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

Tổ chức điều tra, khảo sát theo yêu cầu của tình hình thi hành pháp luật về từng lĩnh vực, địa bàn và đối tượng cụ thể thông qua các hình thức: thông qua phiếu khảo sát, tọa đàm, phỏng vấn trực tiếp và các hình thức khác trong phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Giao Sở Tư pháp chọn lĩnh vực khảo sát, xây dựng kế hoạch khảo sát và tổ chức khảo sát địa bàn theo quy định.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện tiến hành điều tra, khảo sát cùng với triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017.

* Ngoài ra, căn cứ vào vào Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm chuyên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017 là "Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp" UBND tỉnh đã có công văn số 2321/UBND-VP ngày 23/3/2017 về việc bổ sung nội dung hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm năm 2017 của tỉnh và chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai trên địa bàn tỉnh.

 

                                                           Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 45/2018/QĐ-TTg (09/11/2018)
  Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan...
 • 137/2018/NĐ-CP (08/10/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14...
 • Thông tư 13/2018/TT-BTP (26/09/2018)
  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban...
 • 23/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các...
 • 21/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 250302

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi

 

Lấy ý kiến công dân