Hoạt động Ngành Tư pháp Hoạt động Ngành Tư pháp

Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 17/02/2017 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 338/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Theo nội dung Kế hoạch đã đề ra, năm 2017 công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

 

*Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Triển khai thi hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh sau khi UBND tỉnh ký ban hành.

- Theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

- Sơ kết, tổng kết tình hình thi hành để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

* Công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở tất cả các lĩnh vực thông qua các hội nghị phổ biến pháp luật, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh:

- Nghiên cứu biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng.

- Biên soạn tờ gấp tuyên truyền Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành cấp phát cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị can bộ làm công tác quản lý; người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

* Công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Công tác kiểm tra:

+Nội dung hoạt động kiểm tra: thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

+ Kiểm tra theo chuyên đề: kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ theo các quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP; Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và các văn bản liên quan.

Thời gian thực hiện: từ Quý II đến hết năm.

- Công tác thanh tra:

Tiến hành công tác thanh tra công tác xử lý vi phạm hành chính tại các đơn vị, địa phương khi có phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, của báo chí về việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn được quy định tại Điều 22 của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi địa phương

Phối hợp với cơ quan chức năng triển khai xây dựng và tích hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành trên địa bàn tỉnh (triển khai thực hiện theo lộ trình của trung ương)

* Tổ chức Hội nghị sơ kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Nhằm mục đích đánh giá đầy đủ khách quan và toàn diện tình hình triển khai, kết quả thực hiện; khó khăn, bất cập, vướng mắc do thể chế quy định và thực tiễn thi hành.

Làm rõ nguyên nhân, tìm ra giải pháp tháo gỡ những vấn đề bất cập; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính.

Thời gian thực hiện Quý III/2017

* Biện pháp tổ chức thực hiện

- UBND tỉnh ban hành quyết định kiểm tra và thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra theo chuyên đề về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại các đơn vị:

+ Thanh tra Giao thông vận tải - Sở Giao thông vận tải;

+ Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh;

+ Công an thành phố Bà Rịa và Công an phường Phước Nguyên;

+ Công an thành phố Vũng Tàu và Công an phường Thắng Nhất;

+ Công an huyện Tân Thành và Công an thị trấn Phú Mỹ,

+ Công an huyện Xuyên Mộc và công an thị trấn Phước Bửu;

+ Công an huyện Đất Đỏ và Công an xã Lộc An;

+ Công an huyện Long Điền và Công an thị trấn Long Hải;

+ Công an huyện Châu Đức và Công an thị trấn Ngãi Giao;

+ Công an huyện Côn Đảo.

- Tiếp tục xây dựng các văn bản kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định về xử lý vi phạm hành chính không phù hợp hoặc chồng chéo mâu thuẫn.

- Các cơ quan có liên quan phối hợp thanh tra xử lý vi phạm hành chính khi có kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

*Trách nhiệm thực hiện

- Sở Tư pháp

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc xây dựng đề cương báo cáo; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, các đơn vị cấp huyện báo cáo theo đúng tiến độ, yêu cầu.

+ Tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định kiểm tra và thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực chuyên đề được xác định tại Kế hoạch này.

+ Tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để tiến hành thanh tra việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính khi có kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh

+ Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện hoạt động quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại kế hoạch này.

+ Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình.

- Các huyện, thành phố

+ Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện kế hoạch quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại kế hoạch này.

+ Bám sát và có thể cụ thể hóa Kế hoạch của tỉnh để xây dựng, ban hành kế hoạch quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của địa phương, đồng thời, tùy vào tình hình thực tế tại địa phương có thể xác định thêm lĩnh vực trọng tâm khác trong kế hoạch của UBND cấp huyện để thực hiện.

+ Chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc thực hiện công tác báo cáo, thống kê về tình hình xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

+ Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

- Đối với các đơn vị, địa phương là đối tượng được kiểm tra, thanh tra:

Các đơn vị, địa phương được kiểm tra, thanh tra theo quyết định của UBND tỉnh có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, Đoàn thanh tra.

Đoàn Kiểm tra, Đoàn Thanh tra do UBND tỉnh thành lập có thể mời một số tổ chức, cá nhân có liên quan đối thoại để tìm ra nguyên nhân, giải pháp thực hiện, khắc phục vi phạm (trong trường hợp cần thiết).

* Tiến độ thực hiện

- Sở Tư pháp

+ Hoàn thành việc kiểm tra theo chuyên đề tại các đơn vị trong quý III năm 2017 và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

+ Tổng hợp và xây dựng báo của UBND tỉnh về hoạt động quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh

Tiến hành xây dựng và báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý của đơn vị về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 05/10/2017.

- Các huyện, thành phố

Hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương trước ngày 30/3/2017; Báo cáo kết quả hoạt động quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của địa phương trước ngày 10/10/2017. Kế hoạch và báo cáo kết quả công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật quản lý nhà nước của địa phương phải được gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp).

* Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện hoạt động quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được sử dụng trong dự toán kinh phí ngân sách năm 2017 của các đơn vị, địa phương.

 

                                                                 Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 45/2018/QĐ-TTg (09/11/2018)
  Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan...
 • 137/2018/NĐ-CP (08/10/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14...
 • Thông tư 13/2018/TT-BTP (26/09/2018)
  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban...
 • 23/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các...
 • 21/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 250356

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi

 

Lấy ý kiến công dân