Sự kiện nổi bật Sự kiện nổi bật

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 27/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/01/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
Nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; các cơ quan, ban, ngành liên quan và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đối với công tác tuyên truyền, vận động bầu cử, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đến các tầng lớp nhân dân. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 10/03/2016 về kế hoạch tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
 
Xem nội dung chi tiết của kế hoạch trong file đính kèm.
 
                                                                                                   Ban Biên tập

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 27/2007/CT-UBND (17/08/2017)
  Tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, bảo đảm an toàn...
 • 26/2007/CT- UBND (10/08/2017)
  Tăng cường chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ hoạt động trên...
 • 25/2007/NQ-HĐND (02/08/2017)
  Ban hành đề án xã hội hóa hoạt động thể thao giai đoạn 2007 - 2010...
 • 23/2007/NQ-HĐND (02/08/2017)
  Ban hành đề án xã hội hóa hoạt động y tế giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Bà...
 • 422/2004/QĐ-UBND (17/02/2004)
  Phê duyệt tờ trình số 253/CT-TH&DT ngày 29/01/2004 của Cục thuế về...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 1
Tất cả: 177460

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi