Sự kiện nổi bật Sự kiện nổi bật

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 27/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/01/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
Nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; các cơ quan, ban, ngành liên quan và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đối với công tác tuyên truyền, vận động bầu cử, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đến các tầng lớp nhân dân. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 10/03/2016 về kế hoạch tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
 
Xem nội dung chi tiết của kế hoạch trong file đính kèm.
 
                                                                                                   Ban Biên tập

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 45/2018/QĐ-TTg (09/11/2018)
  Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan...
 • 137/2018/NĐ-CP (08/10/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14...
 • Thông tư 13/2018/TT-BTP (26/09/2018)
  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban...
 • 23/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các...
 • 21/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 1
Tất cả: 231886

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi

 

Lấy ý kiến công dân