Thông báo Thông báo

Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 22/12/2016 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu đã ký Quyết định số 3658/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tình với các nội dung chính sau đây:

1. Mục đích:

- Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (sau đây gọi tắt là TTHC) tại các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nhất là trong việc rà soát, đánh giá tác động TTHC; công bố, công khai thủ tục hành chính. Nắm tình hình triển khai hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC.

- Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, vướng mắc trong công tác chỉ đạo, điều hành về kiểm soát và cải cách TTHC, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, thay thế, bãi bỏ các quy định, TTHC không cần thiết, không hợp pháp, không phù hợp với thực tế.

- Tăng cường vai trò trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC. Nâng cao và tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC.

2. Yêu cầu:

- Việc kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc, khách quan, công khai, minh bạch và không gây trở ngại đến hoạt động của các đơn vị kiểm tra.

- Việc kiểm tra phải thực hiện đúng nội dung, thẩm quyền, quy trình; phù hợp với yêu cầu thực tế và đáp ứng mục tiêu quản lý nhà nước đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư số số 25/2014/TT-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

- Kết quả kiểm tra được tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để biểu dương những tập thể, cá nhân triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi sai trái, thiếu sót trong hoạt động kiểm soát TTHC; xử lý nghiêm các trường hợp tự đặt ra TTHC, hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật, chậm trễ trong việc giải quyết TTHC và gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu đối với tổ chức, công dân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC. Những kiến nghị sau khi kiểm tra phải được các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc và có báo cáo kết quả khắc phục. Trong trường hợp cần thiết có thể thực hiện việc phúc tra, tái kiểm tra đối với cơ quan, đơn vị.

- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quán triệt đến đội ngũ các bộ, công chức, xác định công tác kiểm soát TTHC là công việc trọng tâm, thường xuyên, liên tục trong công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nội dung kiểm tra chung cho các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra:

Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

+ Kiểm tra việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; tình hình đôn đốc, tổ chức thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; công tác tổ chức, nhân sự cán bộ, công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, chế độ cho cán bộ, công chức đầu mối làm nhiệm vụ, kiểm soát thủ tục hành chính; những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện (nếu có); tình hình bố trí và sử dụng kinh phí kiểm soát thủ tục hành chính; những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện (nếu có).

+ Kiểm tra việc triển khai, thực hiện Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Kiểm tra việc thực hiện công khai thủ tục hành chính:

Kiểm tra tính đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, đúng địa chỉ, dễ tiếp cận, dễ khai thác, sử dụng trong việc niêm yết các thủ tục hành chính theo Quyết định công bố thủ tục hành chính của người có thẩm quyền tại cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Nghị định 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung và Mục 2 Chương I Thông tư 05/2014/TT-BTPngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính

+ Kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính, nội dung thủ tục hành chính được niêm yết tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và thông tin công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;

+ Kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính theo các nội dung quy định tại Điều 18 và Điều 20 Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Kiểm tra việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính: Kiểm tra việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo quy định tại Chương V Nghị định 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP và Chương III Thông tư 07/2014/TT-BTP.

Kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Kiểm tra công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

Nội dung kiểm tra bổ sung tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Kiểm tra việc thực hiện đánh giá tác động của thủ tục hành chính và việc tiếp thu, giải trình nội dung tham gia ý kiến về quy định thủ tục hành chính của cơ quan chủ trì soạn thảo:

+ Kiểm tra việc thực hiện công bố thủ tục hành chính

                                                                                            PHÒNG KSTTHC


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 45/2018/QĐ-TTg (09/11/2018)
  Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan...
 • 137/2018/NĐ-CP (08/10/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14...
 • Thông tư 13/2018/TT-BTP (26/09/2018)
  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban...
 • 23/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các...
 • 21/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 10
Tất cả: 250296

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi

 

Lấy ý kiến công dân