Thông báo Thông báo

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 12/12/2016 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ký Quyết định số 3359/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục một số tồn tại của công tác kiểm soát TTHC năm 2016, kế hoạch đã đưa ra một ố mục đích, yêu cầu cũng như nội dung chính của công tác kiểm soát TTHC năm 2017 như sau:

- Mục đích

+ Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của tỉnh.

+ Kiểm soát, nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

+ Thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính gồm: tuân thủ việc lấy ý kiến góp ý của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính trước khi công bố; đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; Thống nhất đầu mối tham mưu công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền; thực hiện công bố, niêm yết, công khai thủ tục hành chính; kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân theo quy định.

+ Thực hiện tốt việc cập nhật các thủ tục hành chính đã công bố lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; trên trang Thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Trang dịch vụ công của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

- Yêu cầu

+ Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được được cập nhật, công bố thường xuyên theo quy định.

+ Việc công khai các thủ tục hành chính phải được thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực bằng nhiều hình thức nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện của cơ quan nhà nước.

+ Các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính được tiếp nhận, giải quyết kịp thời, có trách nhiệm, gắn với công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực.

+ Từng cơ quan, đơn vị phải phát huy trách nhiệm trong việc rà soát, sửa đổi, bổ sung và đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân.

+ Duy trì và cập nhật các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; trang Thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; Trang dịch vụ công của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; các Trang thông tin điện tử của Sở, ngành, địa phương.

- Nội dung: Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan mà Kế hoạch phân chia thành các nhóm nội dung kiểm soát TTHC như:

+ Về tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

+ Về rà soát các quy định, thủ tục hành chính

+ Về chuẩn hóa nội dung Bộ thủ tục hành chính

+ Đẩy mạnh việc huy động cá nhân, tổ chức tham gia Kiểm soát thủ tục hành chính

+ Về thông tin, tuyên truyền và một số công tác khác.

Giải pháp thực hiện:

+ Cấp ủy các cấp tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính; chú trọng công tác bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khi giao tiếp với người dân và doanh nghiệp; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính.

+ Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của đơn vị.

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính thông qua các cơ quan: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Các Đài Phát thanh ở địa phương; trên các Trang thông tin điện tử, niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan v.v…

Tổ chức thực hiện:

+ Các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của ngành, địa phương mình.

+ Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị có liên quan đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tốt Kế hoạch này; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

                                                                                             PHÒNG KSTTHC


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 45/2018/QĐ-TTg (09/11/2018)
  Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan...
 • 137/2018/NĐ-CP (08/10/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14...
 • Thông tư 13/2018/TT-BTP (26/09/2018)
  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban...
 • 23/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các...
 • 21/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 1
Tất cả: 250286

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi

 

Lấy ý kiến công dân