Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Kế hoạch triển khai Luật Trợ giúp pháp lý để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Tại nội dung Kế hoạch đã quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức triển khai một số nội dung thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Luật Trợ giúp pháp lý. Đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa Sở Tư pháp và các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý năm 2017, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Theo đó, Giao Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản sau:

Biên soạn tài liệu, tờ rơi, tờ gấp phục vụ công tác quán triệt phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý; Tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trợ giúp pháp; Xây dựng chuyên đề phát thanh để phát trên hệ thống loa truyền thanh các xã, phường, thị trấn, các thôn xóm, doanh nghiệp; Thiết kế, lắp đặt bảng thông tin  tại các cơ quan tiến hành tố tụng và các địa điểm để nhân dân dễ dàng tiếp cận; Tổ chức, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý và Báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị, đề xuất bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới để đảm bảo cho phù hợp với Luật trợ giúp pháp lý. Ứng dụng phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý. Nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý bằng nhiều hình thức như: Tổ chức tập huấn chuyên sâu nội dung Luật trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý và Công chức, Viên chức thực hiện quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý; tập huấn nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng phối hợp trong hoạt động trợ giúp pháp lý cho đội ngũ cán bộ, công chức của các ngành có liên quan. Rà soát người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, Luật sư, tổ chức hành nghề Luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật có đủ điều kiện tham gia trợ giúp pháp lý trên địa bàn để lập danh sách các tổ chức cá nhân đáp ứng điều kiện tham gia trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. Cập nhật, công bố danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn và xây dựng, công bố các thủ tục hành chính về Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành trên trang thông tin điện tử Sở Tư pháp các cơ quan truyền thông ở địa phương.

Luật Trợ giúp pháp lý lần này có một số điểm mới, khẳng định rõ nét hơn trách nhiệm của Nhà nước trong công tác TGPL và có sự phân biệt hoạt động này với dịch vụ pháp lý thiện nguyện của các tổ chức xã hội. Mở rộng diện người được TGPL theo các nguyên tắc, tiêu chí cụ thể, phù hợp với bản chất của TGPL và điều kiện đặc thù của đất nước. Nâng cao chất lượng dịch vụ và chuyên nghiệp hóa hoạt động TGPL thông qua việc chuẩn hóa đội ngũ người thực hiện TGPL, quy định tiêu chuẩn tham gia thực hiện TGPL đối với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật và quản lý chất lượng vụ việc TGPL. Tập trung thực hiện vụ việc TGPL theo đúng bản chất của hoạt động TGPL và bổ sung các quy định về trình tự thực hiện TGPL tạo điều kiện thuận lợi cho người được TGPL, nhất là việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động TGPL, đặc biệt quy định rõ hơn trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng./.

Xem chi tiết file đính kèm

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

 

 

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 45/2018/QĐ-TTg (09/11/2018)
  Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan...
 • 137/2018/NĐ-CP (08/10/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14...
 • Thông tư 13/2018/TT-BTP (26/09/2018)
  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban...
 • 23/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các...
 • 21/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 2
Tất cả: 250350

Bộ Thủ tục hành chính

 

CSDL QG về VBQPPL

Email công vụ 

 

Hỏi đáp pháp luật

Bộ pháp điển

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Thông tin tuyển dụng

 

Góp ý - Hiến kế

Nghiên cứu trao đổi

 

Lấy ý kiến công dân