Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp, gồm:

a) Văn phòng Sở;

b) Thanh tra Sở;

c) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

Phòng Nghiệp vụ 1;

Phòng Nghiệp vụ 2;

Phòng Nghiệp vụ 3.

d) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp:

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Phòng Công chứng số 2 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Phòng Công chứng số 3 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.